• Kancelaria Radcy Prawnego Singalex Małgorzata Mieszczyńska zapewnia kompleksową obsługę prawną Klientów biznesowych...

  Więcej

 • Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi informacjami prawnymi i z życia Kancelarii...

  Więcej

 • Kancelaria specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców w szerokim zakresie wielu dziedzin prawa...

  Więcej

 • Angażujemy się w działania społeczne...

  Więcej

 • Zapraszamy do skorzystania z porad prawnych online...

  Więcej

 • Kancelaria mieści się w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11 p. 312. Tel. 22 619-26-10. E-mail: malgorzata.mieszczynska@krp.waw.pl

  Więcej

Niezapłacone faktury

There are no translations available.

Prowadzę własną działalność gospodarczą jestem tłumaczem. Od kilku miesięcy mam niezapłacone faktury za wykonane tłumaczenia. Gdy dzwonię do klienta tłumaczy się ciągle że ma trudną sytuację i zapłaci jak będzie mógł. Ja musiałam zapłacić VAT i podatek od tych faktur nie wiem co mam dalej robić?

Z opóźnieniami w płatności za swoje usługi styka się każdy kto prowadzi działalność gospodarczą. Aby odzyskać swoje pieniądze nie wystarcza czasami dobra wola i zrozumienie wobec dłużnika. Niejednokrotnie płatność jest przeciągana w czasie tak długo aby dług uległ przedawnieniu (np. przy sprzedaży roszczenie o zapłatę przedawnia się po 2 latach). Przedawniony dług staje się tzw. zobowiązaniem naturalnym, którego cechą jest to, że wierzyciel może domagać się od dłużnika zapłaty wyłącznie na drodze dobrowolnej - nie może skorzystać ze środków przymusu państwowego w postaci np. egzekucji komorniczej.

Dlatego też w takiej sytuacji warto złożyć pozew o zapłatę w wyniku którego wierzyciel otrzyma orzeczenie na mocy którego sad zasądzi na jego rzecz spłatę wierzytelności od dłużnika.

Postępowanie sadowe zna kilka trybów w ramach których wierzyciel może uzyskać orzeczenie nakazujące zapłatę. Jednymi z nich są tryby: upominawczy i nakazowy dzięki którym można uzyskać nakaz zapłaty.

Sprawa zakwalifikowana do wydania nakazu zapłaty rozpatrywana jest na posiedzeniu niejawnym, nie istnieje zatem możliwość wyznaczania rozprawy, a sąd ocenia zasadność roszczenia i dopuszczalność jego zasądzenia wyłącznie na podstawie przedstawionych przez powoda dowodów, w tym umów i faktur. Wydany nakaz zapłaty sąd doręcza pozwanemu wraz z pozwem i załącznikami nakazując mu zaspokojenie roszczenia w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty wraz z kosztami lub wniesienie w tym terminie środka zaskarżenia odpowiednio w zależności od trybu: sprzeciwu lub zarzutów.

Trzeba zaznaczyć, iż warunki uzyskania przez wierzyciela nakazu zapłaty nie są jednolite w zależności od tego czy dochodzenie roszczenia odbywa się w postępowaniu upominawczym czy nakazowym. Z punktu widzenia wierzyciela wybór postępowania zależy zasadniczo od tego w jaki sposób może on udowodnić swoje roszczenie przed sądem. Postępowania te różnią się jednak między sobą .

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym sąd wydaje z urzędu, przy czym uczyni to tylko wówczas, gdy: roszczenie jest oczywiście zasadne, przytoczone w pozwie okoliczności nie budzą wątpliwości, zaspokojenie roszczenia nie zależy od spełnienia świadczenia wzajemnego oraz miejsce pobytu pozwanego jest znane albo doręczenie nakazu zapłaty może nastąpić na terenie kraju.

W odniesieniu do postępowania w trybie nakazowym, sad wyda nakaz wyłącznie na wniosek powoda złożony w pozwie. Oznacza to, iż w przeciwieństwie do postępowania upominawczego sąd nie uczyni tego z urzędu. Sąd wyda jednak nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, gdy powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonymi do pozwu wskazanymi w kodeksie postępowania cywilnego dokumentami. Może to być: dokument urzędowy, zaakceptowany przez dłużnika rachunek, wezwaniem do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu, zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, zwrócone przez bank i nie zapłacone z powodu braku środków na rachunku bankowym. Dowodem może też być weksel, czek, warrant lub rewers.

Koszty postępowania są różne i zależą od wielkości przedmiotu sporu. Zasadą jest, iż opłata od pozwu wynosi w tym przypadku 5 procent wartości dochodzonej należności, przy czym w przypadku wniesienia przez wierzyciela sprawy do postępowania nakazowego opłata od pozwu wynosi 1/4 opłaty jaką musiałby wnieść w postępowaniu zwykłym lub upominawczym .

Trzeba pamiętać, iż że w przypadku skutecznego wniesienia przez pozwanego sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, niejako automatycznie traci ono moc i postępowanie oczy się od nowa w zwykłym trybie spornym. Nieco odmienny skutek odnosi skuteczne wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Sprawa będzie toczyła się dalej na zasadach ogólnych jednakże zarzuty nie powodują, że nakaz zapłaty automatycznie traci mocy.

Wartym podkreślenia jest, że uzyskanie nakazu zapłaty jest godnym plecenia sposobem na odzyskanie pieniędzy przez wierzyciela. Niemniej jednak postępowanie w powyżej opisanych trybach jest w pewien sposób sformalizowane zaś skuteczne i szybkie uzyskanie nakazu zapłaty winno być celem wierzyciela. Dlatego też zawsze warto korzystać podczas takiego postępowania z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej.