• Kancelaria Radcy Prawnego Singalex Małgorzata Mieszczyńska zapewnia kompleksową obsługę prawną Klientów biznesowych...

  Więcej

 • Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi informacjami prawnymi i z życia Kancelarii...

  Więcej

 • Kancelaria specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców w szerokim zakresie wielu dziedzin prawa...

  Więcej

 • Angażujemy się w działania społeczne...

  Więcej

 • Zapraszamy do skorzystania z porad prawnych online...

  Więcej

 • Kancelaria mieści się w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11 p. 312. Tel. 22 619-26-10. E-mail: malgorzata.mieszczynska@krp.waw.pl

  Więcej

Mąż mnie zdradza

There are no translations available.

Mój mąż zdradza mnie z koleżanką, co robić ? - pytanie stare jak świat...

Niestety odpowiedź nie jest prosta dla każdej z kobiet, która znalazła się w takiej sytuacji. Wybaczyć - czy puścić drania w przysłowiowych skarpetach.

Doradzając moim klientom zawsze staram się dowiedzieć czy decyzja o rozstaniu jest ostateczna. Jeżeli nie widzą żadnych szans na dalsze wspólne życie, pozostaje rozwód. Jeżeli decyzja została podjęta, pierwszym krokiem jest ustalenie powodów żądania rozwodu. Jest to o tyle ważne, gdyż orzeczenie rozwodu następuje tylko wtedy gdy sąd uzna, że między małżonkami nastąpił zarówno zupełny, jak i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego można podzielić na trzy podstawowe grupy:

a) zawinione jak np. nadużywanie alkoholu, narkomania, agresja, zdrada małżeńska,
b) niezawinione jak np. poważna choroba psychiczna,
c) mogące być uznane - w zależności od okoliczności - za zawinione lub niezawinione, jak np. różnica światopoglądów.

 

Kolejnym krokiem jest zgromadzenie dowodów (zdjęcia, filmy, korespondencja, zeznania świadków) i złożenie w sądzie pozwu o rozwód. Pozew o rozwód powinien spełniać wymogi pisma procesowego, posiadać dokładne oznaczenie stron tj. ich imiona i nazwiska oraz ich aktualne adresy. W swej treści pozew winien zawierać żądanie czy rozwód ma być orzeczony z orzekaniem, czy bez orzekania o winie.

Przygotowanie poprawnego formalnie, a zwłaszcza skutecznego pozwu o rozwód, wbrew pozorom wymaga doświadczenia - chcąc zaoszczędzić czas i nerwy, warto skorzystać z usług adwokata lub radcy prawnego, który często oprócz pomocy prawnej, pomoże także spojrzeć na problem z dystansu.

Co do zasady, pozew winien być wniesiony do wydziału cywilnego - sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jednakże tylko wtedy gdy choć jedno z małżonków jeszcze tam przebywa. Gdy strony mieszkają pod różnymi adresami - pozew trzeba złożyć w sądzie, w którego okręgu mieszka osoba pozwana. Ponadto, w przypadku gdy strony posiadają wspólne dzieci, pozew powinien zawierać wniosek o zasądzenie alimentów na ich rzecz wraz z określeniem wysokości alimentów oraz porozumienie, o ile jest możliwe, małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

Do pozwu należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 600 zł. (gdy sąd nie będzie orzekał o winie - stronie powodowej zostanie zwrócona kwota 300 zł), skrócony odpis aktu małżeństwa, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci), odpis pozwu z załącznikami dla strony przeciwnej. Rozwód może być orzeczony tylko po przeprowadzeniu procesu. Jeśli rozwód ma być orzeczony bez określania, kto ponosi za niego winę, sąd ograniczy się zapewne do przesłuchania stron. W innym wypadku sąd przeprowadzi postępowanie dowodowe na poparcie tezy o winie.

Należy pamiętać, iż mimo istnienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne w trzech przypadkach: jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,jeżeli z innych względów rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, jeżeli rozwodu żąda jedno z małżonków wyłącznie winne rozkładu pożycia, drugie z małżonków zaś na rozwód się nie godzi, a odmowa tej zgody nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Należy pamiętać, że każda sprawa jest inna w zależności od przyczyny rozwodu, kontrargumentów małżonka, posiadania dzieci i ich wieku, ale z każdej można wybrnąć z godnością, dając sobie szansę na rozpoczęcie nowego życia.